Pravilnik o korišćenju bibliotečke građe

Na osnovu člana 30. stav 2. Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti

("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 52/11), člana 51. stav 1. tačka 4) Statuta

Narodne biblioteke Srbije 0101 broj 123/1 od 11. februara 2011. godine i Odluke o

izmeni i dopuni Statuta Narodne biblioteke Srbije 0101 broj 80/3 od 30. marta 2012.

godine,

V.d. upravnika Narodne biblioteke Srbije donosi

 

UPUTSTVO

O NAČINU RADA BIBLIOTEKA SA

KORISNICIMA

 

(Sl. glasnik RS br. 96/12)

Osnovni tekst na snazi od 13/10/2012 , u primeni od 13/10/2012

 

Član 1.

 

Ovim uputstvom uređuje se način rada s korisnicima, način pružanja osnovnih usluga

i način korišćenja bibliotečko-informacione građe i izvora u svim tipovima

biblioteka u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: Biblioteka).

Član 2.

(1) Bibliotečko-informaciona građa i izvori informacija u Bibliotekama dostupni

su svim građanima pod jednakim uslovima, bez obzira na rasu, nacionalnost, starosno

doba, pol, veru, jezik, invalidnost, ekonomski i radni status i obrazovni nivo.

(2) Lice stiče status korisnika biblioteke učlanjenjem u biblioteku.

Član 3.

Način rada Biblioteke sa korisnicima, način pružanja osnovnih usluga pravnim i

fizičkim licima kao i način korišćenja bibliotečko-informacione građe i izvora,

Biblioteka reguliše Opštim aktom o načinu rada i korišćenju usluga Biblioteke (u

daljem tekstu: Opšti akt) u skladu sa zakonom i ovim uputstvom.

Član 4.

(1) Biblioteka obezbeđuje korisnicima korišćenje relevantne bibliotečko-

informacione građe i izvora u prostorijama Biblioteke, pozajmljivanjem van prostora

Biblioteke kao i pristupom putem elektronske mreže.

(2) Ukoliko Biblioteka nema u svom fondu i bazi podataka traženu bibliotečko-

informacionu građu i izvore, Biblioteka treba da ih obezbedi u odgovarajućoj formi

i u razumnom roku od Biblioteke u zemlji ili inostranstvu putem razmene ili

pozajmice bibliotečko-informacione građe i izvora.

Član 5.

Bibliotečko-informaciona građa i izvori koji se koriste isključivo u prostorijama

Biblioteke obuhvataju: zavičajnu zbirku, doktorske disertacije, magistarske i

specijalističke radove, biblioteke celine, serijske publikacije, referensnu zbirku,

drugu bibliotečko-informacionu građu i izvore za koje postoje razlozi da se njihovo

korišćenje ograniči, kao i bibliotečko- informacionu građu i izvore obezbeđene

putem međubibliotečke pozajmice.

Član 6.

(1) Biblioteka Opštim aktom može da propiše koja se bibliotečko-informaciona

građa i izvori ne mogu pozajmljivati drugim bibliotekama s tim da se korisnicima

omogući dostupnost građe u drugom odgovarajućem obliku (skeniranje,

digitalizacija....) u skladu sa zakonom.

(2) Troškove međubibliotečke pozajmice snosi Biblioteka koja poručuje građu.

(3) Visinu troškova međubibliotečke pozajmice kao i visinu troškova pružanja

drugih usluga pravnim i fizičkim licima, Biblioteka utvrđuje Odlukom o

utvrđivanju cena usluga u okviru delatnosti Biblioteke.

Član 7.

Korisnici Biblioteke imaju pravo na pomoć i savet stručnih radnika Biblioteke pri

pretraživanju i korišćenju bibliotečko-informacione građe i izvora i korišćenju

usluga Biblioteke.

Član 8.

Uslove umnožavanja bibliotečko-informacione građe i izvora, Biblioteka utvrđuje u

skladu s propisima o zaštiti autorskih i srodnih prava i prava intelektualne

svojine.

Član 9.

(1) Korisnici biblioteke dužni su da bibliotečko-informacionu građu i izvore

koriste u skladu sa zakonom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i pravilima

utvrđenim Opštim aktom.

(2) Bibliotekar i korisnik utvrđuju ispravnost bibliotečko-informacione građe u

smislu fizičkog stanja, prilikom njenog preuzimanja. Korisnik je dužan da nadoknadi

štetu koju pričini oštećenjem ili otuđenjem građe u skladu sa zakonom i Opštim

aktom.

Član 10.

Uslovi korišćenja stare i retke bibliotečke građe regulisani su Zakonom o staroj i

retkoj bibliotečkoj građi i aktima donetim na osnovu njega.

 

Član 11.

(1) Biblioteka je dužna da poštuje privatnost i lične slobode korisnika biblioteke,

u skladu sa zakonom.

(2) Korisnik je dužan da poštuje ugled Biblioteke i zaposlene u biblioteci, kao i

pravila ponašanja korisnika regulisana Opštim aktom Biblioteke.

 

Član 12.

Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku

Republike Srbije".

V.d. upravnika,

Dejan Ristić, s.r.

KNJIGA MESECA
Pikvikov klub
Autor: Čarls Dikens
Izdavaštvo
REZULTATI KONKURSA ,,ĆIRILICA - OGLEDALO SRPSKE DUŠE" 2020/2021.
Autor:

PREPORUČUJEMO
Čitač
Autor: Trejsi Či